Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Số : 304/QĐ-HVCTQG Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 30.7.2005 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

– Căn cứ Quyết định số 149-QĐ/TW ngày 02.8.2005 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

– Xét đề nghị của các đồng chí Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Vụ trưởng Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch làm giảng viên lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ phóng viên báo chí, biên tập viên xuất bản, cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hóa và các khoa học xã hội và nhân văn khác; là cơ sở nghiên cứu khoa học phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phục vụ cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng, báo chí và truyền thông.

Điều II : Học viện Báo chí và Tuyên truyền có những nhiệm vụ sau :

1. Đào tạo, bồi dưỡng :

– Đào tạo trưởng, phó phòng trở lên của các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương, ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố; phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy; trưởng, phó ban tuyên giáo huyện ủy, quận ủy, thị ủy ở trình độ đại học và sau đại học.

– Đào tạo giảng viên lý luận chính trị bậc đại học cho các Trường Chính trị tỉnh, thành phố, các trường đào tạo cán bộ của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các trường đại học và cao đẳng.

– Đào tạo bậc đại học và sau đại học các chuyên ngành báo chí, xuất bản và tuyên truyền.

– Bồi dưỡng kiến thức mới, nghiệp vụ công tác chuyên môn, lý luận chính trị và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các đối tượng đào tạo nêu trên.

2. Nghiên cứu khoa học :

– Nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác, trên các hướng : nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển lý luận, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; làm sáng tỏ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, đang có ý kiến khác nhau, đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc và luận điệu sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

– Chú trọng cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng; nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Tăng cường nghiên cứu liên ngành, phối hợp giữa Học viện với các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cơ quan khoa học khác và cấp ủy, chính quyền địa phương trong nghiên cứu khoa học. Tổ chức để học viên cùng tham gia các hoạt động khoa học.

– Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, những kinh nghiệm của thế giới, nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về đào tạo cán bộ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực công tác tư tưởng – văn hóa, báo chí, truyền thông và công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, phát triển và hoàn thiện quy trình, phương pháp giảng dạy các chuyên ngành mà Học viện đào tạo.

3. Quan hệ quốc tế :

Mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

4. Tài chính và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật :

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đơn vị dự toán ngân sách cấp III, là đầu mối ngân sách trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được Nhà nước đầu tư kinh phí nhằm :

– Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất – kỹ thuật của Học viện Báo chí và Tuyên truyền để tương xứng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và truyền thông đại chúng của cả nước.

– Đẩy mạnh về công nghệ thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học …

Điều III : Tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền gồm có :

1. Khoa Triết học

2. Khoa Kinh tế

3. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

4. Khoa Lịch sử Đảng

5. Khoa Xây dựng Đảng

6. Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

7. Khoa Chính trị học

8. Khoa Tâm lý giáo dục

9. Khoa Nhà nước-Pháp luật

10. Khoa Báo chí

11. Khoa Phát thanh-Truyền hình

12. Khoa Báo mạng điện tử

13. Khoa Quan hệ quốc tế

14. Khoa Tuyên truyền

15. Khoa Xuất bản

16. Khoa Quan hệ công chúng-Quảng cáo

17. Khoa Xã hội học

18. Khoa Ngoại ngữ

19. Khoa Kiến thức giáo dục đại cương

20. Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền

21. Trung tâm Thông tin-Tư liệu-Thư viện

22. Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông

23. Ban Quản lý đào tạo

24. Ban Quản lý khoa học

25. Ban Tổ chức-Cán bộ

26. Văn phòng

27. Phòng Tài vụ

28. Phòng Thanh tra

29. Phòng Quản trị

30. Phòng Công tác chính trị

31. Phòng Quản lý ký túc xá

– Lãnh đạo và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền do Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quyết định theo quy định của Ban Bí thư.

– Xây dựng và thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, đặc biệt là cán bộ khoa học đầu ngành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của đơn vị về mọi mặt : chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, trình độ khoa học và năng lực giảng dạy, nghiên cứu, có biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ để sau một số năm đáp ứng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Học viện; tôn vinh các nhà giáo, các cán bộ khoa học, nhất là các chuyên gia đầu ngành; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nghiên cứu và giảng dạy trẻ phấn đấu rèn luyện sớm trưởng thành. Có chính sách thỏa đáng đối với cộng tác viên khoa học và báo cáo viên, giảng viên kiêm nhiệm.

Điều IV : Các đồng chí Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trong Học viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

PGS.TS. Tô Huy Rứa

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: